Fórum - Téma


Národní akční plán čisté mobility


Fórum Pokec všeobecný Národní akční plán čisté mobility
michal  
2015-12-04 05:00:59

Cílem vlády je, aby v roce 2030 jezdilo v Česku 150.000 aut s elektrickým pohonem.

Navrhovaná zvýhodnění pro elektromobily:

Na koupi elektroauta by majitelé mohli získávat dotace, které by snížily jejich cenu na úroveň vozů s konvenčním pohonem. V tuto chvíli se počítá s finanční podporou až ve výši 200.000 korun.

Zavedení úlevy z placení dálniční známky, bezplatného parkování v modrých zónách nebo možnosti využití pruhů dnes vyhrazených pro autobusy a taxi.

Do roku 2020 by měla být veřejnými dobíjecími stanicemi pokryta všechna města nad 100.000 obyvatel a nejdůležitější trasy. Do té doby má vzniknout asi 1.300 veřejných dobíjecích stanic. Zhruba 700 dobíječek má tvořit páteřní síť pro rovnoměrné pokrytí republiky, zbývajících 600 stanic bude vybudováno v místech, kde se očekává větší koncentrace elektromobilů – u obchodních center nebo v turisticky zajímavých lokalitách. Do roku 2025 mají být rychlonabíječkami a ultrarychlými nabíječkami pokryta všechna města nad 10.000 obyvatel, což odpovídá 52 % obyvatelstva.

michal  
2015-12-05 05:11:02

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 20. listopadu 2015 č. 941 o Národním akčním plánu čisté mobility

Vláda

I. schvaluje v souladu se závazky a cíli České republiky vyplývajícími z příslušných politik a strategických dokumentů České republiky a předpisů Evropské unie v oblasti energetiky, dopravy a životního prostředí Národní akční plán čisté mobility (dále jen „Plán“) obsažený v části III materiálu čj. 1369/15;

II.ukládá

1. ministrům průmyslu a obchodu, dopravy a životního prostředí zveřejnit Plán na webových stránkách svých resortů a zajistit

jeho odpovídající publicitu,

2. ministrům průmyslu a obchodu, dopravy, životního prostředí, ministryním pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, ministru vnitra,ministryni školství,mládeže a tělovýchovy, 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí a místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace zajistit realizaci opatření uvedených v Plánu,

3. členům vlády zohlednit Plánpři realizaci střednědobých politik v rezortech a při přípravě souvisejících právních předpisů,

4. ministrům průmyslu a obchodu, dopravy a ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s 1.místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí vytvořit podmínky pro úspěšné čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů pro naplňování a realizaci Plánu,

5. ministru dopravy ve spolupráci s věcně příslušnými ministry zajistit vhodný a potřebný nemovitý majetek ve vlastnictví státu pro účely realizace Plánu, zejména pro účel výstavby infrastruktury dobíjecích/plnících stanic,

6. ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministry dopravy, životního prostředí, a dalšími členy vlády odpovědnými za realizaci jednotlivých dílčích opatření Plánu předkládat vládě k 30. červnu každého roku informaci o plnění Plánu za předchozí rok a do 30. června 2018 předložit aktualizaci Plánu.

Provedou:členové vlády

Na vědomí:hejtmani,primátorka hlavního města Prahy

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.

michal  
2017-02-22 18:32:05

Zimní balíček v oblasti energetiky představený pod názvem „Čistá energie pro všechny Evropany“ je souborem návrhů v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů a nového uspořádání trhu s elektrickou energií. Návrhy obsažené v balíčku jsou součástí strategie Energetické unie a jejich cílem je reagovat na aktuální globální dění a dále dosáhnout energetických a klimatických cílů Evropské unie do roku 2030.

Co se týče nového uspořádání trhu s elektrickou energií, Česká republika věřila v silnou roli EK a zachování principu tržních opatření (Energy Only Market). Nicméně jak sdělila náměstkyně Lenka Kovačovská, „návrhy EK podle názoru ČR bohužel plně nereflektují potenciál, který EU v této oblasti má. Naopak paradoxně větší míra integrace je navrhována pro oblast obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. To neodpovídá kompromisu dosaženému v závěrech Evropské rady z října 2014, a dále dle mého názoru ani principům národní suverenity členských států a celkové nákladové efektivity dekarbonizačního úsilí.“

michal  
2017-02-22 18:32:55

Zajímavě vychází propočet zvýšení spotřeby elektřiny v souvislosti s elektromobily.

Pokud bychom uvažovali v současnosti cca 1000 registrovaných elektromobilů a průměrný roční nájezd 15 tis. km, tak při průměrné spotřebě 15 kWh/100 km bude k jejich dobíjení třeba 2,25 mil. kWh ročně (tj. roční spotřeba cca 1000 domácností).

Energii pro nabití plné kapacity baterií jednoho elektromobilu dokázala loni Jaderná elektrárna Temelín vyrobit za desetinu vteřiny.

/ze stránek ČEZ /

Z různých diskuzních for Tesla, udávají uživatelé dlouhodobou spotřebu mezi 300 a 350 Wh/milí to je cca 18-22 kWh/100 km, což je

3 GWh ročně.

Celková roční spotřeba v Čr je kolem 60.000 GWh ročně.


Odpovědět