Fórum - Téma


Národní akční plán čisté mobility


Fórum Pokec všeobecný Národní akční plán čisté mobility
 michal  
2015-12-04 05:00:59

Cílem vlády je, aby v roce 2030 jezdilo v Česku 150.000 aut s elektrickým pohonem.

Navrhovaná zvýhodnění pro elektromobily:

Na koupi elektroauta by majitelé mohli získávat dotace, které by snížily jejich cenu na úroveň vozů s konvenčním pohonem. V tuto chvíli se počítá s finanční podporou až ve výši 200.000 korun.

Zavedení úlevy z placení dálniční známky, bezplatného parkování v modrých zónách nebo možnosti využití pruhů dnes vyhrazených pro autobusy a taxi.

Do roku 2020 by měla být veřejnými dobíjecími stanicemi pokryta všechna města nad 100.000 obyvatel a nejdůležitější trasy. Do té doby má vzniknout asi 1.300 veřejných dobíjecích stanic. Zhruba 700 dobíječek má tvořit páteřní síť pro rovnoměrné pokrytí republiky, zbývajících 600 stanic bude vybudováno v místech, kde se očekává větší koncentrace elektromobilů – u obchodních center nebo v turisticky zajímavých lokalitách. Do roku 2025 mají být rychlonabíječkami a ultrarychlými nabíječkami pokryta všechna města nad 10.000 obyvatel, což odpovídá 52 % obyvatelstva.

 michal  
2015-12-05 05:11:02

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 20. listopadu 2015 č. 941 o Národním akčním plánu čisté mobility

Vláda

I. schvaluje v souladu se závazky a cíli České republiky vyplývajícími z příslušných politik a strategických dokumentů České republiky a předpisů Evropské unie v oblasti energetiky, dopravy a životního prostředí Národní akční plán čisté mobility (dále jen „Plán“) obsažený v části III materiálu čj. 1369/15;

II.ukládá

1. ministrům průmyslu a obchodu, dopravy a životního prostředí zveřejnit Plán na webových stránkách svých resortů a zajistit

jeho odpovídající publicitu,

2. ministrům průmyslu a obchodu, dopravy, životního prostředí, ministryním pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, ministru vnitra,ministryni školství,mládeže a tělovýchovy, 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí a místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace zajistit realizaci opatření uvedených v Plánu,

3. členům vlády zohlednit Plánpři realizaci střednědobých politik v rezortech a při přípravě souvisejících právních předpisů,

4. ministrům průmyslu a obchodu, dopravy a ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s 1.místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí vytvořit podmínky pro úspěšné čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů pro naplňování a realizaci Plánu,

5. ministru dopravy ve spolupráci s věcně příslušnými ministry zajistit vhodný a potřebný nemovitý majetek ve vlastnictví státu pro účely realizace Plánu, zejména pro účel výstavby infrastruktury dobíjecích/plnících stanic,

6. ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministry dopravy, životního prostředí, a dalšími členy vlády odpovědnými za realizaci jednotlivých dílčích opatření Plánu předkládat vládě k 30. červnu každého roku informaci o plnění Plánu za předchozí rok a do 30. června 2018 předložit aktualizaci Plánu.

Provedou:členové vlády

Na vědomí:hejtmani,primátorka hlavního města Prahy

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.


Odpovědět